O našom projekte

Hlavným cieľom nášho projektu je uskutočniť reformu systému vzdelávania v našej škole implementáciou  nových obsahov a foriem vzdelávania  ako hlavného predpokladu budovania vedomostnej spoločnosti.

Aktivity projektu:

1.      Teoretická a praktická výučba pedagógov

Zabezpečiť inováciu vyučovania realizáciou odborného školenia pedagógov zameranú na inovatívne formy výučby – integrované tematické vyučovanie  a posilnením odborných zručností pedagógov pri práci s informačno-komunikačnými technológiami

2.      Tvorba obsahových a výkonových štandardov pre predmet Región od A po Z

Vytvorenie kurikula pre 5.–9. ročník v novovytvorenom predmete Región od A  po Z  v rámci Školského vzdelávacieho  programu týchto častí a tém:

v 5. ročníku:

A -  Aká je minulosť, prítomnosť, budúcnosť regiónu

B -  Beseda s predstaviteľmi regiónu a zaujímavými ľuďmi

C -  Cestujeme po regióne

Č -  Čím prispejem k zveľadeniu môjho regiónu

D -  Domov je miesto kde žijem

E -  Encyklopédia v prírode

v 6. ročníku:

F -  Fotografujeme v regióne

G - Geografická charakteristika regiónu

H - História regiónu

I -   Ideme do lesa

J -  Jedinečnosť regiónu

v 7. ročníku:

K - Kultúra regiónu

L -  Leporelo o regióne

M – Možnosti rozvoja regiónu

N -  Naši predkovia

v 8. ročníku:

O -  Obyčaje, zvyky, tradície regiónu

P – Podnikanie v regióne

R – Rodný môj kraj

S – S kamerou po regióne

v 9. ročníku:

Š – Šariš – náš región

T -  Trvalo udržateľný rozvoj regiónu

U – Už viem prečo...

V – Významní rodáci regiónu

Z – Zaujímavosti od A po Z

 

Spracovala Mgr. Viera Hodošková

 

3. Tvorba pracovných listov a multimediálneho CD.

Aktivita je zameraná na vytvorenie pracovných listov a multimediálneho CD pre nový predmet Región od A po Z v 5. – 9. ročníku ZŠ.

 

4. Implementácia a pilotné testovanie nového predmetu vo výchovno-vzdelávacom procese

 

Implementácia inovatívneho spôsobu vzdelávania v novovytvorenom predmete Región od A po Z

logo_asfeu.jpg