Výberové konanie

Výzva na predloženie ponuky – Dodanie didaktickej techniky
(podľa § 102 ods.1zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb zákazka s nízkou hodnotou)


1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Základná škola Hanušovce nad Topľou
IČO: 37873288         
Sídlo: Obec (mesto): Hanušovce nad Topľou
Ulica:
Štúrova, číslo: 341                 PSČ: 094 31

Telefón, Fax: 057- 4452340
Elektronická pošta:
zshanusovce@stonline.sk   Internetová adresa: www.zshanusovce.edu.sk

 

2. Názov predmetu zákazky: Dodanie didaktickej techniky

Zariadenie a vybavenie projektu financovaného zo ŠF EÚ

notebook 10 ks – max. cena za kus 481,31 €, spolu: 4813,10 €

aplikačný software 10 ks - max. cena za kus 99,58 €, spolu: 995,80 €

multifunkčné zariadenie 3 ks - max. cena za kus 763,46 €, spolu: 2290,38 €

interaktívna tabuľa 3 ks - max. cena za kus 962,62 €, spolu: 2887,86 €

doplnky k notebooku 10 ks - max. cena za kus 66,39 €, spolu: 663,90 €

dataprojektor 3 ks - max. cena za kus 896,24 €, spolu: 2688,72 €

 

3. Miesto dodania zákazky:
Základná škola Hanušovce nad Topľou, Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou

4. Rozsah a predpokladaná hodnota zákazky:

Rozsah predmetu zákazky je uvedený v prílohe tejto výzvy.
Predpokladaná hodnota zákazky:
max 14 339,76 EUR s DPH

5. Termín plnenia:

Do 25.11.2009

 

6. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: Nie

7. Možnosť predloženia variantných riešení: Nie

8. Trvanie zmluvy alebo lehota poskytnutia zákazky:
do 14 dní od podpisu zmluvy

9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:

· Predložená ponuková cena je nemenná počas trvania zmluvy.

· Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.

· Splatnosť faktúr sa požaduje 30 dní od jej doručenia.

Platba sa uskutoční po protokolárnom prevzatí predmetu zákazky objednávateľom na základe fakturácie formou bankového prevodu.

 

10. Lehota na predloženie cenovej ponuky:

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:

· adresa verejného obstarávateľa,

· adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesto podnikania),

označenie Zákazka s nízkou hodnotou - neotvárať

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

poštou: Základná škola Hanušovce nad Topľou, Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou

osobne: Základná škola Hanušovce nad Topľou, Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 18.11.2009 o 9,30 hod.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 18.11.2009 o 13,00 hod.

 

11. Podmienky účasti:

Uchádzač je povinný predložiť v ponuke doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky. Požadovaný doklad v originálnom vyhotovení nesmie byť starší ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk (pri overenej fotokópii originálu nesmie byť overovaný originál starší ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk).

 

12. Požadované obchodné podmienky dodania tovaru:

a) Miestom plnenia predmetu zmluvy bude Základná škola Hanušovce nad Topľou, Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou;

b) Cenovú ponuku požadujeme vypracovať v € s DPH podľa vzoru v prílohe č. 1. Ceny musia byť konečné a musia byť platné od termínu na predloženie cenovej ponuky do termínu dodávky (fakturácie). Do ceny je nutné započítať všetky náklady uchádzača, vrátane nákladov na dopravu;

c) Pri dodaní tovaru vystaviť samostatný dodací list, na ktorom oprávnený zástupca kupujúceho podpisom potvrdí prevzatie tovaru;

d) Na dodanie tovaru sa neposkytuje preddavok, platba bude vykonaná po riadnom splnení celého predmetu zmluvy a po jeho prevzatí v mieste plnenia do 30 dní po obdŕžaní faktúry;

e) Faktúru doručiť na adresu Základná škola Hanušovce nad Topľou, Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou

f) Prílohou faktúry musí byť dodací list potvrdený oprávneným zástupcom kupujúceho;

g) Záruka na tovar a uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem.

 

13. Obsah ponuky

a) Doklad podľa bodu 11 tejto výzvy – doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti;

b) Cenová ponuka na celý predmet zákazky, vypracovaná podľa prílohy č. 1 k tejto výzve, ktorá musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať za uchádzača;

 

14. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky

Ponuka musí byť predložená na všetky druhy tovarov uvedených v prílohe č. 1 k tejto výzve, ktorá je zároveň podkladom pre vypracovanie cenovej ponuky. Ponúkaný tovar musí spĺňať všetky minimálne technické parametre uvedené v prílohe č. 1 a musí byť uvedený typ (označenie) a bližšia špecifikácia ponúkaného tovaru a ceny jednotkové i celková cena.

 

15. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Kritériom na hodnotenie ponúk bude cena. Zvíťazí uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenovú ponuku.