Blok textu: Počet návštev

Domov

Operačný program: Vzdelávanie

Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Kód výzvy: OPV-2008/1.1/03-SORO

Celkové oprávnené výdavky projektu: 102 876,82 € (3 099 267,-Sk), z toho 85 % predstavujú prostriedky z Európskeho sociálneho fondu, 10 % sú prostriedky zo štátneho rozpočtu a 5 % predstavuje spolufinancovanie z prostriedkov našej ZŠ

Termín realizácie: október 2009 - júl 2011

Adresa hlavného zamestnania

2. riadok adresy

3. riadok adresy

4. riadok adresy

Kontakt:

Telefón: (055) 555 55 55

Fax: (055) 555 55 55

E-mail: meno@example.com

logo_asfeu.jpg
counter